علي حيدري ( كه لينك آن در كنار صفحه  است) از زمان شروع مجدد وبلاگش، اخيرا بهترين مطلبش را نوشت. مطلبي تحت عنوان ليبراليزم در برابر حكومت. ضمن توصيه اكيد به خواندن اين مطلب نكات خود را در اين رابطه عرض مي كنم. حسن مطلب وي همين بس كه قاعده در طول هفته ننوشتن را به خاطرش شكستم.

- دمكراسي از ديكتاتوري بهتر است از ديد كساني كه ميل حكومت كردن داشته باشند. نگاه علي حيدري تماما از ديد راي دهندگان بود اما از اين زاويه يعني حق انسانها براي دست يابي به يكي از شهوات اين دنيا! مثلا وقتي آدم حسابي ها بر مملكت حاكم باشند شايد من شهوت قدرت زيادي نداشته باشم و كار علمي را ترجيح دهم (اين هم از حماقتم و غيرمدرن بودنم است كه علم را بيزنس ترجيح مي دهم) اما وقتي ببينم يك شكم گنده بي كله مثل ناطق نوري يا جواد و علي لازيجاني مي توانند حكومت كنند و من نمي توانم كفرم در مي آيد كما اينكه خيلي ها با روي كار آمدن احمدي نژاد و مقايسه خود با آنها به همين نتيجه رسيدند!

- دمكراسي از ديكتاتوري بهتر است نه به خاطر اينكه در ديكتاتوري به نظر مردم اصلا توجه نمي شود و در دمكراسي تماما به نظر مردم توجه مي شود. نه! ميزان توجه به نظرمردم فرق مي كند. در دمكراسي كمي بيشتر است و اين "يك كم" يك دنيا ارزش دارد و ميليونها انسان در طول تاريخ خون داده اند و قرباني شده اند تا به همين يك كم رسيده اند! براي علي حيدري مي نويسم كه از حكيمانه ترين سخنان يكي از شارحين پوپر اين است كه سياست مداران با انديشه هايشان مي ميرند مثلا اگر اين احمدي نژاد هرچقدر هم خراب كند و مردم واكنش نشان دهند باز هم تا آخر عمر دنبال همين كارهاست. عوض نخواهد شد. دمكراسي يعني با اردنگي طرف را شوت كرد بيرون تا برود در تخيلاتش باقي بماند و هزينه زيادي تحميل نكند.

- دمكراسي در برخي موارد بدتر از ديكتاتوري عمل مي كند. مثل آشكار آن توسعه است. دمكراسي يعني امكان بروز صداهاي بيشتر و اين امر ايجاد توافق و اتخاذ تصميم را دشوارتر مي كند! مثال ناكارايي شوراي شهر اول در مقابل ديكتاتوري كرباسچي، مضافا دمكراسي يعني تغييرات دوره اي كه خود عدم ثبات سياستها و كوتاه بيني ها را في ذاته دنبال دارد اما وقتي يك بابايي 50 سال بر كشوري مسلط باشد اين مشكل وجود نخواهد داشت! مثال آشكار آن شاه و رضا شاه و حكام كويت و قطر و .... !

الان وقت ندارم بيشتر فكر كنم. اگر چيز ديگري به ذهنم آمد در طول هفته اضافه خواهم كرد.

/ 0 نظر / 7 بازدید