تعدادي از دوستان خوشفكر ما كه عموما اهل حوزه مديريت هستند و در خارج از كشور به سر مي برند به اتفاق هم انجمن بين المللي مديران ايران را تاسيس كرده اند. قصدشان اين است كه دانش شان را با هموطنان تقسيم كنند. نيت شان خير و نيك خواهانه است و آن را بايد به فال نيك گرفت. به اعتقاد من براي اينگونه اقدامات مثبت هرچه مي توانيم بايد انجام دهيم و دريغ نكنيم.

به زودي كارگاه مديريت فرصت ورزي برگزار خواهند كرد كه اگر علاقه مند هستيد مراجعه كنيد خصوصا اگر از سوي سازماني حمايت مالي مي شويد. من كه امكان استفاده از اين فرصت را ندارم اما اشتياق خود را نسبت به آن پنهان نمي كنم. اگر روزي روزگاري من هم سواد بدردبخوري براي اين ديار اندوختم به جرگه شان خواهم پيوست.

/ 0 نظر / 12 بازدید