معجون انگيزه ها (mix incentives)

گذشتگان ما به تجربه دريافته بودند براي اينكه بسياري از رسومات، فرهنگها و مسائل غيرمعيشتي دوام داشته باشد، آنرا با برخي انگيزه هاي مادي پيوند زنند.

-         شركت در مراسم عزاداراي محرم همراه با پذيرايي نهار يا شام است.

-         استقبال يا بدرقه از يك مسافرت نهايتا با دريافت سوغات همراه مي شود.

-         در عشق، محبت ميان فردي با لذت جنسي توام مي گردد.

-         ديد و بازديد از بزرگترها با دريافت عيدي و هديه همراه است.

-         ........

اين ليست را مي توان البته بيش از اينها تكميل كرد. بايد به هوشمندي گذشتگان آفرين گفت و در عين حال نبايد كنكاش خلوص گرايانه كرد كه كدام انگيزه غالب است و سهم هر كدام چقدر است. بايد به مسامحه گذر كرد و چندان كنكاش نكرد.

/ 0 نظر / 2 بازدید