دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه شريف شايد 5 يا 6 سال است كه راه افتاده است. در اين شش سال 2 بار دستخوش بنايي اساسي شد. دفعه اول دو سال پس از تاسيس تصميم گرفتند يك طبقه اضافه كنند و حالا مي خواهند دو طبقه روي آن سوار كنند.

اين مسئله يكي از آشكارترين شواهدي است كه نشان مي دهد اساتيد مديريت ايران بسيار ضعيف هستند و حرف ها و ايده هاي بدرد بخوري براي اداره بهتر بنگاه هاي صنعتي و تجاري ندارند. كسي كه نتواند شش سال بعد خودرا پيش بيني كند چطور مي خواهد يك بنگاه واقعي با مشكلات بسيار بزرگت را مديريت كند وبراي آن مشاوره دهد؟ يادم  مي آيد يكي از اساتيد بنام دانشگاه شريف زماني مي گفت كه دانشگاه را براي افق زماني 200 سال تاسيس ميكنند.

واقعا از اساتيد مديريت فقط مي توان انتظار حرف هاي قشنگ داشت و نه بيشتر! بدبختي مملكت اين است كه احساس از دماغ فيل افتادگي هم مي كنند و فكر مي كنند ديگران هيچ نمي فهمند!!!

 

/ 0 نظر / 3 بازدید