مصرف بيشتر بنزين را ترغيب نكنيم

 

اجراي سهميه بندي بنزين شوكي بود كه نهايتا به اقتصاد وارد شد. اعمال اين شوك به اقتصاد تبعات چندي برجاي گذاشت اما از ديد سياست گذاران و مسئولين كشور، تبعات امنيتي اهميت بيشتري داشت. اغتشاشاتي كه در برخي پمپ بنزين ها ايجاد شد ظاهرا مسئولين امر را از واكنش مردم نگران ساخته است. لذا به اشكال گوناگون و به صد زبان به مردم گفته مي شود ادامه ...
/ 0 نظر / 11 بازدید