متن سخنراني رابرت بارو استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد پيرامون

رابطه دين و عملكرد اقتصادي

ترجمه سخنراني در اينجا موجود است.

متن انگليسي سخنراني از اينجا برداشته شده است. در پايان سخنراني يكي از اساتيد به نقد سخنان بارو مي پردازد كه ترجمه نشده است.

تحقيق بارو به شكل مقاله در اينجا موجود است.

/ 0 نظر / 7 بازدید