استراتژيهاي توسعه براي قرن بيست و يكم

دني رودريك، استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد

 

اگر مهمترين دستاورد قرن نوزدهم را كشف كاپيتاليسم بدانيم، كشف دولت و نهادهاي نظارتي مهمترين دستاورد قرن بيستم است. اگرچه در بخش بزرگي از قرن بيستم ايدئولوژي ضد بازار در اروپاي شرقي و شوروي حاكم بود و اين ديدگاه نهايتا افول كرد اما در كشورهاي اروپاي غربي نيز دولت رفاه حاكم گشت. علي رغم افول ايدئولوژي ماركسيسم و ديدگاه هاي هوادار دولت رفاه، نهادهاي نظارتي چون بانك مركزي، نهادهاي تنظيم بازار و ضد انحصار، تامين اجتماعي و دمكراسي سياسي به عنوان ميراث قرن بيستم باقي ماندند. ادامه ...

/ 0 نظر / 2 بازدید