تنها سمينار بدردبخور در ايران

{كه من شناختم}

اين روزها كه بحث پيرامون حرف احمدي نژاد در مورد تعداد فرزند زياد زده مي شود گاهي اشاره اي به تنها سمينار بدردبخوري مي شود كه به اعتقاد من در ايران برگزار شده  است. لااقل متواضعانه بگويم تنها سمينار بدردبخوري كه من شناختم. داستان از اين قرار است كه پس از سرشماري سال 1365 مسئولين سازمان برنامه و حكومت ناگهان متوجه مي شوند كه جمعيت كشور از 30 ميليون (يا 35 ميليون) طي ده سال به 45 الي 50 ميليون نفر رسيده است. اين مسئله نگراني را در سطح كارشناسان سازمان برنامه ايجاد مي كند و آنها تدارك سميناري را در مشهد در سال 1367 مي بينند كه در آن هر چه آدم كله گنده و صاحب فهم مي شناختند دعوت مي كنند. از قبل اين سمينار اجماعي حاصل مي شود كه بايد رشد جمعيت كنترل شود. جالب اين است كه روحانيون نيز در آن شركت داشته اند و در اين اجماع مشاركت مي كنند. نتيجه تدوين سياست هايي در دولت اول هاشمي بود كه ناگهان نرخ رشد جمعيت به شدت كاهش يافت و يكي از موفقيت هاي تاريخي  و جهاني را نصيب ايران كرد. من سمينار ديگري را نمي شناسم كه تا اين حد دامنه تاثير داشته باشد.

/ 0 نظر / 2 بازدید