قضيه پارسيان مثل خوره در ذهنم است و رهايم نمي كند. هنوز به تصميم قطعي نرسيدم. نمي دانم واقعا تخلف بوده يا يك داستان سياسي پشت قضيه است. يك احساسي به من مي گويد اين بار هم شيوه سالهاي جديد را پيش گرفته اند يعني براي يك قضيه سياسي يك پاپوش درست مي كنند كه دفاع غيرممكن شود. براي دستگيري بهنود كشف مواد مخدر و شراب را بهانه كردند. براي دستگيري عبدي جاسوسي را و براي كله پا كردن طالبي اختلاس و تخلف را.

اهالي بانك پارسيان از زمان روي كار آمدن اين رئيس جمهور كذا تقريبا مي دانستند كه درگير خواهند شد البته به نظر من زيادي روي شعور و شرافت دانش جعفري حساب مي كردند. بايد مي فهميدند كه او هم بالاخره از جناح راست است ديگر.

يادم نمي رود پارسال در جلسه شركت كردم كه آقاي طالبي هم بود. او در آنجا مي گفت من از بيل گيتس كار بزرگتري انجام دادم. خنده مان گرفت. گفت نخديد باور كنيد اگر بيل گيتس در شرايطي كه من كار كردم قرار داشت بعيد بود موفقيتي كسب كند و برايمان از مناقشات احمقانه اي كه با برخي از نمايندگان مجلس جليله هفتم داشت تعريف كرد.

بالاخره طاقت نياوردم و متن زير را با ادبيات ديپلماتيك به دنياي اقتصاد دادم كه آنها نيز با كلي حك و اصلاح!!! چاپ كردند.

/ 0 نظر / 2 بازدید