اين تفكر در ميان مردم رايج است كه وقتي رشد اقتصادي كم شود، فقر فراگير گردد فحشا گسترش يابد. اگر از عينك اقتصاد به مسئله نگاه كنيم ادامه...

/ 0 نظر / 3 بازدید