من غير سياسي هستم، من جناحي نيستم، من طرفدار رويكرد كارشناسي هستم، .... جملاتي از اين دست بيش از اين كه نشان از يك روحيه خاص باشد دال بر بهترين استراتژي موجود در شرايطي است عرصه سياسي ثبات ندارد. به قول علماي تئوري بازيها، استراتژي مسلط در وضعيت سياسي موجود غير سياسي بودن است. اگر چپ باشيد معلوم نيست كه چپ سالها بر سر كار باشد و ممكن است بعد از چند وقت راست بر سر كار آيد و همه موقعيت هاي شغلي و امكان زندگي را از طرفداران چپ بگيرد و بر عكس. چنين موضع گيريهايي ريسك شغلي را شديدا كاهش مي دهد. اتخاذ رويكرد كارشناسي اين هوشمندي را به همراه دارد كه مي توان با اين برچسب از هر جناحي كه بر روي كار آمد پروژه، پول و كار گرفت.

/ 0 نظر / 9 بازدید