يكي از متخصصين عرصه اقتصاد انرژي و حفر چاههاي نفتي گفته است كه چاه هاي خوب، ساده، بزرگ و ارزشمند زودتر و سريعتر شناسايي مي شوند. معناي اين حرف اين است كه چاه هاي اصلي نفت در دنيا شناخته شده و نبايد انتظار داشت كه معجزه اي رخ دهد. اكثر كارهاي ساده قبلا شده است. آنچه باقي مانده كارهاي سخت، كمتر اقتصادي، كوچكتر و ... است.

اين حرف را مي توان در كليه عرصه هاي زندگي نيز مطرح كرد. مثلا در عرصه علم! گذشتگان با كارهاي ساده تغييرات جدي در علم بوجود آوردند اما زمان ما تغييرات ريز است و نبايد انتظارداشت كه ميوه  هاي آبدار از اين پيشرفت هاي ريز و جزئي بدست آيد.

/ 0 نظر / 2 بازدید